Regelement HV Baarle 2024

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HV BAARLE

Geldigheid:

art. 1 Het huishoudelijk reglement wordt door de beheerraad van de vereniging uitgevaardigd op grond van de door haar aan art. 19 van de statuten van de vereniging ontleende bevoegdheid daartoe.

Beheerraad functies:

art 2. De voorzitter:

Leidt alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging en regelt de volgorde van de behandeling van zaken op de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij/zij verleent het woord en geeft het recht elke spreker(ster) tot de orde te roepen, hem /haar het woord te ontnemen of zelfs de vergadering of bijeenkomst te doen verlaten. Een en ander in overleg met de andere aanwezige beheerraad leden. Hij/zij onderkent de goedgekeurde notulen van de vergaderingen. Hij/zij mag ten alle tijden de kasboeken nazien. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt een plaatsvervanger(ster), in overleg met de andere beheerraad leden en uit hun midden, verkozen. Hij/zij heeft dezelfde rechten en plichten als de voorzitter.

art 3. De secretaris-generaal:

Is verantwoordelijk voor alle administratie van de vereniging. Hij/zij voert de briefwisseling van de vereniging waarvan hij/zij kopie houdt en op elke vergadering van de beheerraad verslag uitbrengt.

Hij/zij stelt verslag op van alle vergaderingen en activiteiten van de vereniging.

Hij/zij houdt een lijst van alle aangesloten leden, verzorgt in verband met het lidmaatschap, het contact tussen de vereniging en de leden en verzorgt de verzending van rondschrijven aan de leden.

Hij/zij stelt jaarlijks een verslag op omtrent de toestand en activiteiten van de vereniging dat, na goedkeuring van de beheerraad, op de dagorde van de algemene ledenvergadering wordt geplaatst.

art 4. De schatbewaarder:

Is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging. Hij/zij is belast met het bijhouden van het kasboek en legt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn/haar beheer. Een kascontrole commissie zal ten alle tijden bevoegd zijn de kas en de daarbij behorende bescheiden periodiek te controleren.

art 5. Dagelijks beheer:

Het dagelijks beheer van de vereniging berust bij de voorzitter, de secretaris-generaal en de schatbewaarder.

art 6. De beheerraad leden:

De overige, niet in functie genoemde, beheerraad leden hebben de taak het dagelijks bestuur te helpen in het uitoefenen van hun functie. Ze kunnen ook elk afzonderlijk verantwoordelijk gesteld worden bij, of voor, de organisatie van een activiteit.

Verkiezingen.

art 7. De beheerraad bestaat uit 7 leden. De leden van de beheerraad worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering verkozen. De zittingsperiode is 2 jaar. Het ene jaar treden 3 leden af en het daarop volgende jaar 4 leden. Zittende leden van de beheerraad kunnen zich voor een nieuwe periode herkiesbaar stellen.

art 8. Op grond van art. 14 van de statuten moeten de kandidaten hun kandidatuur schriftelijk bekend stellen voor 15 januari van elk jaar.

art 9. Beheerraad leden verkiezing:

De beheerraad leden worden jaarlijks verkozen door de algemene ledenvergadering. Deze verkiezing geschiedt schriftelijk. Deze verkozen leden kiezen zelf in de eerstvolgende vergadering van de beheerraad, schriftelijk de verantwoordelijke voorzitter, secretaris-generaal en schatbewaarder.

art 10. Stemmingen:

Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.

Stemmingen over zaken kunnen ook worden gedaan door handopsteken. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een stembureau ingericht welke bemand moet worden door drie leden welke geen zitting hebben in de beheerraad.

Stemgerechtigd zijn alleen de leden of gezinsleden die effectief één jaar of langer lid zijn van de vereniging èn de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Bij stemmingen over kandidaten voor de beheerraad dienen de stemgerechtigde leden zoveel kandidaten aan te kruisen als er vacatures zijn.

Overige functies:

art 11. De hoofdinstructeur:

Is verantwoordelijk voor de lessen gehoorzaamheid die gegeven worden. Hij/zij organiseert instructeursvergaderingen. Treedt op bij conflicten op het terrein. Dient als vraagbaak voor instructeurs en geleiders. Neemt de maandelijkse overgangsexamens af. Begeleidt de nieuwe instructeurs, zonodig op het terrein als ook bij hun externe opleiding. De hoofdinstructeur wordt gekozen door de instructeurs uit de door de beheerraad voorgestelde kandidaten.

art 12. Hoofdverantwoordelijke pakwerk:

De hoofdverantwoordelijke pakwerk wordt door de beheerraad voorgesteld, waarna de leden van het pakwerk hierover kunnen stemmen.

art 13. De instructeurs:

De beheerraad benoemt instructeurs en geeft de mogelijkheid om een instructeurscursus te volgen. Na het met goed gevolg afleggen van deze theoretische èn praktische opleiding, kunnen zij zelfstandig als instructeur lessen geven.

De instructeurs geven volgens een lesrooster bij toerbeurt les op een daarvoor van tevoren afgesproken dag en tijdstip. Indien de instructeur(trice) verhinderd is les te geven, dient hij/zij zelf voor een vervanger(ster) te zorgen.

De leeftijd van een instructeur is minimaal 18 jaar.

Leden en honden.

art 14. De leden:

Iedereen kan op ieder willekeurige datum van het jaar lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap heeft een looptijd van één jaar. Vervolgens kan het lidmaatschap, na betaling van de contributie, telkens met een jaar verlengd worden, ingaande 1 januari van het volgende jaar.

Toetredende leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw, en hebben nog geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. De definitieve aanvaarding als lid van de vereniging geschiedt na één jaar doch kan door de beheerraad geweigerd worden indien het lidmaatschap van het nieuwe lid, naar mening van de beheerraad, de doelstelling van de vereniging in gevaar brengt. De betreffende persoon wordt in voorkomend geval schriftelijk bericht en krijgt restitutie van inschrijfgeld.

Leden die 12½ jaar aaneengesloten lid zijn van de vereniging kunnen in aanmerking komen voor een jubileumspeld, welke wordt uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering.


De eretitel van erelid of postuum erelid kan toegekend worden door de raad van bestuur aan leden die zich langere tijd, en op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging.

Steunende leden zijn leden die niet actief deelnemen met een hond tijdens de lessen. Zij betalen een vast bedrag per jaar, vast te stellen door het bestuur. Deze leden worden niet meegenomen in de ledenlijst, ook niet in de ledenlijst voor de KKUSH. Er wordt geen verzekering voor deze leden afgesloten. Steunende leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Wel mogen deze leden mee doen aan georganiseerde activiteiten.


Het volgen van de gehoorzaamheidslessen kan aanvangen als de geleider/ster 12 jaar oud is, met dien verstande dat de geleider/ster zijn of haar hond, naar oordeel van de hoofdinstructeur, voldoende onder commando kan houden.

Leden kunnen in het clubgebouw, tegen vastgestelde bedragen, dranken en dergelijke verkrijgen. De bestelde en/of verbruikte dranken e.d. dienen vóór het verlaten van het clubgebouw in contanten dan wel via PIN-betaling afgerekend te worden.

art 15. Lidgelden:

Lidgelden dienen bij inschrijving te worden voldaan. Bij de inschrijving dient de geleider de inentingspapieren van zijn/haar hond te overleggen.

Het lidmaatschapsgeld zal door het bestuur worden vastgesteld.

Het is aan gezinsleden toegestaan met de hond lessen te volgen.
Indien gewenst kunnen gezinsleden een “gezinslidmaatschap” aangaan. Het lidgeld voor deze gezinsleden zal door het bestuur worden vastgeld. Ook zij zijn dan verzekerd.
(NB Enkel effectieve (gezins)leden hebben stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering.


Een verlenging van het lidmaatschap wordt gerekend vanaf 1 januari van het volgend jaar.

art 16. De honden:

De deelnemende honden aan de activiteiten van onze vereniging (dus alle disciplines) hebben een minimale leeftijd van 3 maanden en dienen ingeënt te zijn tegen de meest voorkomende hondenziekten zoals er zijn: parvo, hepatitis, hondenziekte en leptospirosen.

“Pittbull” en andere specifiek gefokte vechthonden worden op aangeven van de beheerraad uitgesloten van de lessen en activiteiten.

Speciale activiteiten.

art 17. Benoeming beste hond:

Tot “Beste hond van de club” komen honden in aanmerking die tenminste 7 wedstrijden, clubmatch uitgezonderd, voor de vereniging in dezelfde klasse hebben gespeeld.

De hond met de meeste punten over 7 wedstrijden is de “Beste hond van de club”. De wedstrijd van de Interclub telt niet mee voor deze benoeming. De geleider van de “Beste hond” wordt tevens winnaar van de wisselbeker. Er is een wisselbeker voor iedere discipline met uitzondering van Brevet. De winnaar mag de wisselbeker mee naar huis nemen doch vóór 15 januari weer inleveren bij het bestuur. De wisselbeker wordt eigendom van de geleider indien de beker 3x is gewonnen met dezelfde hond.

art 18. Deelname interclub:

Voor deelname aan de Interclub wedstrijden tellen als regel:

De beste 7 wedstrijden, clubmatch uitgezonderd, gespeeld vóór 31 oktober van het jaar dat de wedstrijd van Interclub gespeeld wordt èn een, naar mening van de beheerraad, positieve instelling ten opzichte van de vereniging.

art 19. Clubmatch:

Voor iedere discipline wordt in principe ieder jaar een clubmatch georganiseerd. Ieder lid van de vereniging is vrij om deel te nemen aan de clubmatch. Deelnemende leden echter, die gedurende het sportjaar voor een andere vereniging in wedstrijden uitkomen, kunnen bij de clubmatch niet in aanmerking komen voor de ere/hoofd prijzen.

Commissies.

art 20. De kascontrole commissie:

Ieder jaar zal de algemene vergadering een nieuwe kascontrole commissie benoemen bestaande uit 3 leden die geen zitting hebben in de beheerraad. Om de continuïteit te behouden blijft in principe telkenmale één lid van de kascontrole commissie zitten.

De kascontrole commissie is belast met de controle van en toezicht op de schatbewaarder en heeft daartoe het recht periodiek inzage van de kasboeken en de daarbij behorende bescheiden te verlangen.

Met toestemming van de voorzitter kan zij zich desgewenst doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Zij onderzoekt in elk geval de rekening en verantwoording, elk jaar op te stellen door de schatbewaarder.

De kas controle commissie geeft haar bevindingen in kennis van de algemene ledenvergadering, al dan niet met het advies de schatbewaarder ontheffing te verlenen voor het gevoerde beleid over betreffend verenigingsjaar.

Een goedkeuring daarvan door de algemene ledenvergadering strekt tot algemene ontlasting van de schatbewaarder voor diens beheer over het afgelopen jaar.